Här nedanför finns ett 100-tal beprövade tips som är värdefulla när du ska bygga om

Klicka på någon av rubrikerna

Bli byggledare

Kontrollplan

Kontrollansvarig upprättar denna

Som kontrollansvarig skall man i allmänhet upprätta en kontrollplan enligt PBL som skall godkännas av kommunen. Här ges ett enkelt exempel på en sådan plan som använts vid ombyggnad av en lägenhet i ett befintligt bostadshus i Stockholm. Ombyggnadsarbetena omfattar i huvudsak följande:

RIVNINGSARBETEN
I huvudsak innebär rivningen att detta skall tas bort:
 • Väggar enligt separat rivningsritning, A-ritning 2
 • Sex nya dörröppningar skall tas upp
 • Tre existerande dörröppningar skall vidgas.
 • Inredning i befintligt kök
BYGGNADSARBETEN.
Ny planlösning
I huvudsak innebär ombyggnadsarbetena följande:
   • Inredning av nytt kök enligt ritning A1
   • Inredning av nytt badrum och klädkammare.
   • Komplettering av innertak ovan bad och klädkammare för att göra det möjligt att bevara stuckaturtak för eventuellt framtida bruk.
   • Ombyggnad av nuvarande kök till sovrum.

Kontrollplanen i det aktuella fallet innehåller följande åtgärder

Kontrollområden Kontrollsätt
Bärförmåga, stadga, beständighet
Kontroll ingrepp i befintlig stomme
Kontroll av golvbeläggningar toleranser/lutningar
Säkerhet i händelse av brand
Kontroll av ventilationskanaler
Kontroll av rök- och avgaskanaler
Kontroll av brandklass innerväggar
Skydd med hänsyn till hygien,
och miljö Kontroll av ventilationskanaler
Kontroll av ljudisolering innerväggar
Säkerhet vid användning
Kontroll av elsäkerhet
Kontroll av självfallsledningar, nivåer, fall
Skydd mot buller
Ljudisolering av köksgolv mot buller gentemot
lägenhet i våningen under
Energihushållning och värmeisolering
Kontroll av beskrivning
Lämplighet för avsett ändamål
Kontroll av A-ritningar
Kott utförandet stämmer med bygganmälan
Tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- och Kontroll av A-ritningar
orienteringsförmåga
Hushållning med vatten och avfall
Kontroll av bortforsling byggavfall
Övrigt
Kontroll av relationsritningar vid ev. ändringar